வெங்காயம்..

 

மழைபோலவே
நான் அழும் போது
யாரும் அறியாமல்
அரண் போல
காத்து நிற்பதால்
வெங்காயமும் என் தோழியே..

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s